Vigtige informationer

 

Indholdet på denne side kan hentes og printes fra hæftet på linket her: Informationshæfte – True North Efterskole

Indholdsfortegnelse

True North Efterskole

Ashoka Changemaker School

Pædagogiske DNA

Hvad kan vi forvente af hinanden?

Fagligt indhold

True North Efterskoles særlige kendetegn
    Styrkebaseret læring
    Kompaspunkter

Velkommen som ny elev på True North Efterskole

Du og dine forældre har valgt True North Efterskole til dit efterskoleophold i 9. eller 10. klasse. Det betyder, at du skal afslutte dine prøver på skolen, du skal have nogle spændende linjefag, og du skal bo og leve sammen med andre unge mennesker i et helt skoleår.

Det kan være en stor omvæltning at starte på efterskole. Du skal være væk fra alt det, du kender hjemmefra. Du vil møde en masse nye mennesker, som du kommer til at dele dagligdagens oplevelser med – på godt og ondt. Det vil kræve meget både af skolen, af dig  – og af dine forældre. I fællesskab skal vi sikre dig en rigtig god oplevelse.

På True North Efterskole tager vi denne opgave alvorligt, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at du vil få et trygt, lærerigt og udviklende skoleår.

For at vi alle begynder med samme udgangspunkt, er det vigtigt, at du sammen med dine forældre læser indholdet i dette hæfte grundigt igennem, så vore forventninger er afstemt.

 

Vi ønsker dig hjertelig velkommen som ny elev på True North Efterskole.

De bedste hilsner

Nicolai Moltke-Leth
Grundlægger af True North Efterskole

 

True North Efterskole

En grundlæggende værdi på True North Efterskole er troen på det enkelte menneskes evner og vilje til selv, og i fællesskab med andre, at udvikle sit fulde potentiale såvel fagligt som personligt. En tro på at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden, er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af det enkelte menneske, samt at dette er forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed.

En tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler med pligter og rettigheder. En tro på at læring, omsorg, oplevelser og udfordringer, er væsentlige for den enkeltes udvikling til livsdueligt selvstændigt individ, der kan tage ansvar og navigere i eget liv.

Efterskolens dagligdag skal søge at skabe frirum for elevernes personlige udvikling samt styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger.

Skolen udbyder undervisning i de obligatoriske fag samt i valgfag til folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen særligt karakteristiske fag: Challengefag og Unlocking Potential samt Navigationsfag. Alle fag undervises således, at praksis og teori opleves sammenhængende.

Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får de bedst mulige afgangsprøver i alle fag, såvel mundtligt som skriftligt.

Det er True North Efterskoles målsætning, at det skal være udviklende, trygt og sjovt at være elev og medarbejder på efterskolen med det formål at:

 • udvikle elevernes evne til at vælge og ville det valgte
 • fremme elevernes muligheder i fremtidens erhvervsliv og samfundsliv
 • fremme elevernes medansvarlighed
 • bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv og samtidig at rette elevens blik mod det internationale samfund og klodens mangfoldighed

True North Efterskoles værdigrundlag og målsætning indgår som vigtige elementer i samspil med kreativitet, kunst, kultur, sport og natur. Skolen vil lade dette samspil og den faglige uddannelse indgå som én samlet uddannelses- og udviklingsproces, der skal sætte den enkelte i stand til at turde søge egne grænser og at udfolde sig såvel individuelt som i fællesskabet.

Det kræver viden, fantasi, mod og tolerance at navigere i en kompleks verden. Samspillet mellem Challengefagene og de prøverelevante fag skaber det levende læringsrum, der kan være med til at give den enkelte de sociale og faglige kompetencer, der er afgørende for at kunne begå sig i et levende og foranderligt samfund.

Ashoka Changemaker School

Ashoka er verdens førende organisation for socialt iværksætteri og social forandring. I løbet af de sidste 36 år, har Ashoka valgt mere end 3.300 førende sociale iværksættere som Ashoka Fellows, givet dem stipendier, faglig støtte og adgang til et globalt netværk i 87 lande. Ashoka arbejder også med unge, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner for at øge antallet af forandringsagenter i verden, så alle har den nødvendige frihed, tillid og samfundsmæssig støtte til at identificere og løse samfundets største udfordringer.

Efter en grundig udvælgelsesproces, blev True North Efterskole udnævnt til den første danske Ashoka “Changemaker Schools.” Det globale netværk understøtter innovative skoler, der styrker elever, ved at udstyre dem med grundlæggende færdigheder i empati, kreativitet, lederskab og teamwork – så eleverne let kan identificere og løse sociale udfordringer.

”I en tid med hurtige sociale forandringer og store udfordringer, er det afgørende, at unge opnår egenskaber som empati, kreativitet, ledelse og samarbejde. Skolesystemet skal fremmer morgendagens borgere og ledere og sikre, at de studerende har mulighed for, og mod til at skabe positiv social forandring i deres eget liv og i samfundet omkring dem. True North Efterskole og Ørestad Gymnasium er eksempler på sådanne skoler.” Maja Frankel, direktør Ashoka Scandinavia

True North Efterskoles vision er, at inspirere og udvikle den næste generation af unge. De er kendetegnet ved at, de løfte den enkelte elev, til at udvikle deres eget potentiale og bidrage positivt til samfundet, gennem hele livet. True North mener, at skolens pligt at frigøre potentialet i alle studerende, i deres egen søgen efter at skabe en bedre verden.

“True North Efterskole er både stolt og beæret over, at blive en del af Ashoka Changemaker Schoolprogram. Skolen har fra starten været tiltænkt, at være en forbillede-skole for, hvordan vi gør unge klar til livet i det 21. århundrede. Vi ser derfor frem til både at lære fra de andre i Ashoka Netværket, samtidig med at vi glæder os til den store mulighed det er at, dele vores viden, til glæde for en masser af børn og unge rundt om i verden.” Nicolai Moltke-Leth, grundlægger af og bestyrelsesformand for True North Efterskole

Med titlen Changemaker Skole vil True North Efterskole blive knyttet til et netværk med over 200 skoler, i 28 lande på tværs af fire kontinenter. Skolerne i netværket er forbundet med hinanden for at samarbejde, udveksle erfaringer og skabe relationer til de sociale iværksættere, der er under uddannelse. Skolerne skal være rollemodel for den moderne skole.

Ashoka har i over 36 år fundet og støttet verdens førende sociale iværksættere gennem Ashoka Fellows og givet dem stipendier, samt støtte fra samarbejdspartner, i strategi, økonomi, kommunikation og adgang til et globalt netværk af ligesindet, så de kan udvikle deres organisationer. Ashoka initiativet, Changemaker Schools fungerer på samme måde – men består i stedet af innovative skoler, hovedaktør i uddannelsessektoren, lærere samt Ashoka Fellows, som sammen arbejder med at udvikle skolen. Gennem netværket ønsker Ashoka, at fremhæve disse skoler og støtte dem, i at sprede deres innovative tilgang, til andre institutioner i uddannelsessystemet.

Pædagogiske DNA

True North Efterskole arbejder ud fra True Norths pædagogiske DNA, hvor fagdidaktiske elementer arbejder som tandhjul sammen med udvikling af personligt lederskab og sociale kompetencer.

MINDSET:

Vi arbejder med et udviklende tankesæt og har fokus på elevens styrker fremfor på manglerne. Derudover arbejder vi med positivitet: Det rare, det engagerede og det meningsfulde liv.

GENNEMSKUELIGE MÅL:

Vi arbejder med taksonomiske mål: Fra overfladeforståelse til dybdeforståelse opstillet i såkaldte Rubrics, så eleven kan se såvel slutmål som næste udviklingszone.

PERSONLIGT LEDERSKAB og SOCIALE KOMPETENCER:

Vi arbejder med fire kompaspunkter: Optimisme, Vedholdenhed, Ejerskab og Integritet med udgangspunkt i Respekt samt med metakognition: Elevens viden om og forståelse for egen læring.

TRIVSEL:

Vi inddrager læringsmiljø, klasseledelse, strukturer og ”Orden i hovedet på den fede måde”: Orden i kroppen, i forståelsen, i koncentrationen samt social og eksistentiel orden.

RELATIONER:

Vi arbejder med kommunikationskompetencer, relationskompetencer og velfungerende teams.

STYRKEBASERET LÆRING:

Vi arbejder med såvel undervisnings- som elevdiffentiering samt med mange måder at lære på (fx aktiv indlæring, læringsstile, cooperative learning).

ROLLEMODELLER:

Vi arbejder med tydelige rollemodeller, der ”inkarnerer” budskabet samt ”buddy-systemer”, hvor eleverne er rollemodeller for hinanden.

FEED-BACK:

Vi arbejder med ipsativ vurdering, der fokuserer på vurdering i forhold til egne indlæringsfremskridt, samt med formativ evaluering, hvor fokus er på, hvad der kan gøres bedre.

Hvad kan vi forvente af hinanden?

For at give alle elever de bedste muligheder for at trives på True North Efterskole, såvel i undervisning som i fritiden, er det vigtigt, at de gensidige forventninger mellem forældre, elever og medarbejdere harmonerer.

På True North Efterskole har vi et sæt af værdier og normer, der udtrykkes som forventninger til hinanden. Når de efterleves, gives der de bedste muligheder for, at alle kan koncentrere sig om det vigtigste, nemlig fællesskabet og den enkelte elevs trivsel og udvikling.

FORÆLDRE:

Vi forventer, at du/I

 • indgår i en åben og konstruktiv dialog med skolen og dens medarbejdere
 • holder dig /jer orienteret om skolens virke
 • viser interesse og loyalitet i samarbejdet med skolen
 • deltager aktivt i at fremme den gode dialog, så alle trives
 • medvirker til, at dit/jeres barn får gode arbejdsvaner og lærer at fordybe sig
 • forstår og bidrager til, at dit/jeres barn er en del af et fællesskab
 • stiller krav til dit/jeres barn i overensstemmelse med dets formåen
 • medvirker til, at dit/jeres barn lærer ansvarlighed og selvstændighed
 • lærer dit/jeres barn at styrke venskaber og oparbejde gode omgangsformer
 • hjælper dit/jeres barn med at indfri skolens forventninger
ELEV:

Vi forventer, at du

 • er udhvilet, har spist, er velforberedt – og møder til tiden
 • viser respekt for skolens fysiske rammer
 • har en rar og respektfuld omgangstone
 • deltager aktivt og engageret i såvel undervisnings- som fritidsaktiviteterne
 • indgår ansvarligt i sociale fællesskaber
 • viser respekt for andre
 • er hensynsfuld og tolerant, og accepterer forskelligheder
 • er en god kammerat og understøtter andres trivsel
 • bruger elektroniske medier med omtanke
 • bidrager til, at skolens samværsregler overholdes
 • respekterer skolens traditioner
 • interesserer dig for verden omkring dig

Fagligt indhold

DE BOGLIGE FAG:

True North Efterskole udbyder afsluttende prøver i 9. og 10. klasse (FP9 og FP10). Det betyder, at vi lægger stor vægt på de boglige fag, da undervisningen og de afsluttende prøver danner udgangspunkt for dit videre studieforløb – det være sig en gymnasial eller anden ungdomsuddannelse.

Det stiller krav til din aktive deltagelse i undervisningen, og skolen accepterer ikke pjæk.

OBLIGATORISKE FAG i 9. KLASSE:

Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk eller fransk, biologi, geografi, historie, samfundsfag, kristendom og idræt samt obligatorisk projektopgave.

Herudover er der samling/kontakttime hver uge og undervisning i et fag, vi kalder UP. UP står for unlocking potential, hvor du kort fortalt får værktøjer til at opbygge relationer, skabe stærke samarbejder og får redskaber til at udfolde dine talenter.

I prøveperioden er der obligatorisk prøveforberedelse i form af faglig fordybelse. I de mundtlige prøver går du op efter prøveform B.

OBLIGATORISKE FAG i 10. KLASSE:

10. klasse er et frivilligt skoleår. Det betyder, at du har en række grundfag: Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi samt tilbudsfag: Tysk eller fransk samt valgfag.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave = OSO-opgave samt et brobygningsforløb i samarbejde med det lokale UU center.

Herudover er der samling/kontakttime hver uge.

I prøveperioden er der obligatorisk prøveforberedelse i form af faglig fordybelse.

I de mundtlige prøver går du op efter prøveform B.

CHALLENGEFAG i 9. og 10. KLASSE:

Vi tilbyder challengefag, hvor du møder andre elever på tværs af klasser, klassetrin og navigruppen.

Challengefaget bygger bro til UP og de boglige fag, og det, du lærer i challengefagene, kan du drage nytte af i de boglige fag.

Vi tilbyder følgende challengefag:

 • WATERLIFE
 • ART & DESIGN
 • OUTDOOR & ADVENTURE
 • PERFORMANCE
 • PROJEKTLEDELSE

True North Efterskoles særlige kendetegn

UP er True North Efterskoles signaturfag. Solid faglighed, Personligt lederskab og Sociale kompetencer giver livsduelighed, og UP er en obligatorisk træning for dig, som vælger at gå på True North Efterskole.

True Norths læringssystem er designet til at sikre, at du får de bedste muligheder for at frigøre dit potentiale. Dette fag begynder, så snart du træder ind på skolen. Skoleåret er organiseret, sådan at du introduceres til 5 personlige og sociale temaer for at opbygge dine styrker:

Et Udviklende Mindset

Du lærer forskellen på et fastlåst og et udviklende mindset, og får værktøjer og strategier, som kan bruges til at udvikle dit mindset. Dette indbefatter forståelsen af  dit eget potentiale, og håndtering af de udfordringer, du møder.

Hjernen på arbejde

Du lærer fundamentet for, hvordan hjernen fungerer, samt de ”lær at lære” strategier, der passer bedst til dig. Du lærer ved hjælp af din nysgerrighed og kreativitet at blive din egen bedste coach.

Forandringslederskab 

True Norths Karakterkompas hjælper dig til at udvikle en stærk karakter, som er nødvendig for forandringslederskab. En forandringsleder er et menneske, som modellerer selv-forbedring for at kunne blomstre og skabe positive forandringer i de fællesskaber og den verden, de lever i. TNE lærer dig forandringslederskab.

Social Kompetence

Som True North Efterskoleelev lærer du kommunikationsværktøjer og konflikthåndtering. Du lærer at udvikle empati for andre, i takt med at du udvikler din egen modstandsdygtighed og får selv-beskyttende færdigheder. Du lærer at løse problemer, så alle oplever at vinde.

Energistyring

Du lærer principperne for at styre din egen energi til at skabe fuldt engagement. Du udvikler færdigheder til at anvende og styre din fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle energi, mens du udvikler vaner, der giver succes. Du lærer at operere ud fra din egen personlige vision samt udvikle og praktisere effektiv målsætning.

UP programmet er koordineret med linjefagene Performance, Projekt managements, Water Life, Outdoor & Adventure, og Art & Design. I linjefagene prøver du kræfter med det, du har lært i UP om målsætning, at opbygge selvtillid, udvikle udholdenhed, problemløsning, samarbejde osv. I linjefagene træner du personlige styrker og sociale kompetencer gennem alt det, du lærer i selve linjefaget.

Styrkebaseret læring

På True North Efterskole arbejder vi med principper, der bygger på styrkebaseret læring. Fundamentet er teori og forskning fra Positiv Psykologi samt en række evidensbaserede metoder inden for læring.

Styrkebaseret læring defineres som læreprocesser, baseret på en persons:

 • stærkeste talenter og personlighedstræk
 • optimale måder at lære på
 • karakterstyrker
 • interesser og værdier

Styrker defineres som det, der får en person til at føle sig fuld af energi, kraft og styrke; det, som personen holder af at gøre, er interesseret i og god til; den vitale gnist i succesfuld læring, som forbinder motivation, engagement, præstation, overbevisning og selvtillid med opfyldelsen af målet. Styrkebaseret læring er læring, som bygger på tidligere energigivende succeser.

Vigtige elementer i den styrkebaserede tilgang:

 • identificerer, udvikler og fejrer styrker, så eleverne vokser og føler sig stærkere
 • giver eleverne mulighed for maksimal brug af deres styrker
 • tager højde for individuelle forskelle
 • tilbyder eleverne valg til opnåelse af deres personlige læringsmål
 • betoner styrker frem for mangler
 • opmuntrer eleverne til at bygge på deres styrker i mødet med udfordringer
 • understøtter eleverne i at glædes over deres potentiale

Vi er overbeviste om, at elevernes tro på sig selv, på hvem de er, og hvad de kan præstere som mennesker, er nøglen til deres glæde og succes i livet. Alle elever vil blive teste for at klarlægge lige netop deres topstyrker.

Kompaspunkter

True Norths kompaspunkter er navigationsværktøjer, som kan hjælpe eleverne med at komme derhen, hvor de gerne vil. Kompaspunkterne er baseret på forskning i, hvilke kvaliteter succesfulde mennesker i sund udvikling har tilfælles.

 • Optimisme er kvaliteten at kunne se det positive i den nuværende situation og i fremtiden. At være optimistisk i sine tanker, ord og handlinger er et valg i enhver situation.
 • Vedholdenhed er at have den mentale og den følelsesmæssige styrke til at holde sig til sine mål – også når tingene bliver svære, eller når der dukker forhindringer op.
 • Ejerskab handler om at tage personligt ansvar for vores valg og de konsekvenser, de har. Det vil sige at undgå vanen med at beskylde andre, lyve og give op og i stedet tage ansvar, indrømme fejl og acceptere succes.
 • Integritet forekommer, når vores handlinger stemmer overens med vores værdier. Det handler om at lade vores adfærd afspejle det, vi ved er rigtigt.
 • Kommunikation handler om at være tydelige, når vi deler vores eget perspektiv, og om at lytte med det formål at forstå andre. Effektiv kommunikation involverer bevidsthed om de verbale og non-verbale signaler, vi sender og modtager.
 • Samarbejde er evnen til at arbejde effektivt sammen med andre. Det handler om troen på, at vi ofte kan opnå bedre resultater sammen med andre end alene.
 • Selvbeskyttelse er vores evne til at forblive tro mod vores værdier og overbevisninger på trods af fristelser og indflydelse fra andre.
 • Empati er evnen til at lytte og sætte sig ind i andres følelser og tanker. Det handler om at kunne skabe gode og ligeværdige relationer.
 • Respekt handler om at udvise respekt for sig selv og andre og er det sidste kompaspunkt, som binder alle de andre sammen.

I UP timerne bliver du undervist i at finde – og bygge på dine styrkesider: Dine stærkeste karaktértræk og din måde at lære på. Du får lært at inddrage kompaspunkterne i dit liv og i dit arbejde samt at indgå i socialt forpligtende fællesskaber.

 

EN TRYG RAMME GIVER DE BEDSTE UDVIKLINGSMULIGHEDER

VI GLÆDER OS TIL AT TILBRINGE ET SPÆNDENDE SKOLEÅR SAMMEN MED DIG

VELKOMMEN TIL TRUE NORTH EFTERSKOLE